Tầng 5 - 19 & 21 -36

  • Căn bộ 1 phòng ngủ
  • Căn bộ 2 phòng ngủ
  • Căn bộ 3 phòng ngủ
  • Căn góc 2 phòng ngủ
Quay lại
Căn hộ B - 01
Căn hộ B - 02
Căn hộ B - 03
Căn hộ B - 04
Căn hộ B - 05
Căn hộ B - 06
Căn hộ B - 07
Căn hộ B - 08
Căn hộ B - 09
Căn hộ B - 10
Căn hộ B - 11
Căn hộ B - 12
Căn hộ B - 13
Căn hộ B - 14
Căn hộ B - 15
Căn hộ B - 16
Căn hộ B - 17
Căn hộ B - 18
Căn hộ B - 19
Căn hộ B - 20
Căn hộ B - 21
Căn hộ B - 22
Căn hộ B - 23
Căn hộ B - 24
Căn hộ B - 25
Căn hộ B - 26
Căn hộ B - 27
Căn hộ B - 28
Căn hộ B - 29