Cập nhật tiến độ dự án Opal Skyline đến ngày 28/5/2021