Tầng 5 - 19 & 21 - 36

  • Căn bộ 1 phòng ngủ
  • Căn bộ 2 phòng ngủ
  • Căn bộ 3 phòng ngủ
  • Căn góc 2 phòng ngủ
Quay lại
Căn hộ A - 01
Căn hộ A - 02
Căn hộ A - 03
Căn hộ A - 04
Căn hộ A - 05
Căn hộ A - 06
Căn hộ A - 07
Căn hộ A - 08
Căn hộ A - 09
Căn hộ A - 10
Căn hộ A - 11
Căn hộ A - 12
Căn hộ A - 13
Căn hộ A - 14
Căn hộ A - 15
Căn hộ A - 16
Căn hộ A - 17
Căn hộ A - 18
Căn hộ A - 19